کشکول من
نویسنده: خسرو حسینی پژوه - ۱۳٩٢/٧/۱۸

واکسن های تحت واحدی subunit vaccines:
 

همانطور که گفته شد در واکسن های امروزی معمولا ً از عوامل بیماری زای کشته شده یا ضعیف شده به طور کامل استفاده می شود. پادتن های ایجاده شده توسط این واکسن ها با اتصال به پروتئین های موجود در سطح این عوامل بیماری زا باعث خنثی شدن و غیر فعال شدن آن عوامل بیماری زا می شوند. در مورد بیماری های ویروسی نشان داده شده است که پروتئین های خالص شده سطح ویروس (پروتئین های پوشش یا غشاء)(capsid-5،Envelope-6) به تنهایی برای ایجاد آنتی بادی های خنثی کننده در میزبان کافی است.

واکسن هایی که در آن از قسمت هایی از یک عامل بیماری زا به جای همه ی آن به طور کامل استفاده شده باشد، واکسن های تحت واحدی گفته می شود. این واکسن   را می توان با جدا کردن پروتئین ایمنی زا از عوامل بیماری و جدا کردن قسمت هایی که تنها شامل ترکیباتی است که مسئول تحریک تولید آنتی بادی است تهیه کرد. جدا کردن این پروتئین ها با استفاده از شوینده ها (detergent) وروش های تجزیه ای
مناسب حاصل می شود.

به این ترتیب قسمت های بیماری زا وسمی حذف می شوند و تنها قسمت هایی که باعث ایمنی می شوند باقی می مانند و به عنوان واکسن استفاده می شوند. بنابراین یک واکسن تحت واحدی دارای خصوصیات بیو شیمیایی دقیق وکاملا ً مشخصی است و عاری ازهر ماده ژنتیکی ماده حاصل از محیط کشت است. اما مشکل اصلی در تهیه واکسن های تحت واحدی، به دست آوردن دترجنت ها معرف های مناسب و صحیح برای جدا کردن قسمت های آنتی ژنی از سایر قسمت های یک پروتئین کامل است. هم اکنون یک واکسن تحت واحدی بدون سلول برای سیاه سرفه ساخته شده است که در حال گذراندن مراحل نهایی تکمیل است.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :