کشکول من
نویسنده: خسرو حسینی پژوه - ۱۳٩۱/٤/٢٦

 
در تولید مثل غیر جنسی، موجود جدید همه مادة ژنتیک خود را تنها از یک فرد (والد) می‌گیرد، به این جهت از نظر ژنتیکی کاملاً شبیه اوست. اما در تولید مثل جنسی، دو مجموعه از DNA، یکی از سلول جنسی نر و یکی از سلول جنسی ماده، باهم ممزوج و ترکیب می‌شوند و سلول تخم بوجود می‌آید که از رشد آن یک موجود جدید حاصل می‌شود.

 اُاُسیت‌ها  یا تخم‌های لقاح نیافته بعضی جانوران (بی مهره‌گان کوچک، کرمها، بعضی انواع ماهی‌ها و ….) می‌تواند تحت شرایط محیطی خاصی (معمولاً نوعی تحریک شیمیایی) به جانور کامل تبدیل شوند. این روند تولید مثل پارتنوژنز (Parthenogenesis) نام دارد و جانورانی که بدین طریق بوجود می‌آید کلونی از همان 
  جانور ساده‌ا‌ی هستند که آن تخم‌ها را گذاشته
است. 

مثال دیگر از کلونینک طبیعی، دوقلوهای یک تخمکی یا همسان هستند. اگر چه
آنها از نظر ژنتیکی از پدر یا مادر خود متفاوت هستند (یعنی مخلوطی از پدر و مادر
هستند) اما شبیه و کلونی از یکدیگر هستند. در حقیقت دوقلوهای همسان یا یک تخمکی، کلون‌های طبیعی هم هستند. بنابراین دو فرد همسان سازی شده از نظر غالب خصوصیات فیزیکی و بدنی کاملاً شبیه هم هستند، درست مثل دوقلوهای همسان یا یک تخمکی در انسان.

بطور خلاصه، تعاریف زیر برای کلون ارائه شده است:

ـ گروهی از موجودات زنده که از نظر ژنتیکی یکسان هستند و همه به روش تولید مثل غیر جنسی از یک والد بوجود آمده‌اند.

ـ گروهی از سلول‌هایی که از نظر ژنتیکی کاملاً یکسان هستند و بوسیله تقسیم میتوز از یک سلول منفرد بوجود آمده‌اند. سلول‌های بدن ما اینچنین بوجود آمده اند.

ـ گروهی از مولکول‌های DNA ، که از  روی یک رشته DNA گرفته شده از یک سلول، به روش‌های بیولوژی مولکولی الگو برداری و ساخته شدهاست.

ـ تولید حیوانات مشابه از نظر ژنتیکی توسط تقسیم یا شکافت (Splitting ) یک جنین
اولیه ( این همان چیزی است که به طور طبیعی نیز در دوقلوهای همسان یا یک تخمکی
اتفاق می‌افتد. یعنی یک جنین در مرحله دو سلولی خود بخود شکافته می‌شود و دو سلول جدا از هم حاصل می‌شود که هر کدام به عنوان یک جنین مستقل به رشد و تکامل ادامه می‌دهند).

ـ و در نهایت تولید یک یا چند جانور یا انسان یکسان از نظر ژنتیکی ، به روش انتقال هسته‌های  سلول‌های بدنی (سوماتیک ) یک جانور یا انسان .

قبل از آنکه وارد بحث اصلی شویم دانستن خلاصه‌ای راجع به لقاح و مراحل رشد جنین ضروری است که در فصل بعد به آن خواهیم پرداخت.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :