کشکول من
نویسنده: خسرو حسینی پژوه - ۱۳٩٢/٦/٢٠

واکسن های زنده حاصل از مهدسی ژنتیک :

  تکنیک های مهندسی ژنتیک (تکنولوژیDNA  نوترکیب)، کلون کردن مو لکولی و پیوند ژنی روش هایی جدیدی برای تولید مواد  بیلوژیک از جمله واکسن ها را در اختیار بشر گذارده است، تلاش هایی برای تولید آنتی ژن های معین توسط سلول های مختلف در حال انجام است.

این عمل با استفاده از روش پیوند و اتصال ژن انجام می شود ، بدین ترتیب که رونوشتی از ژن سازنده آنتی ژن مورد نظر تهیه می شود و سپس داخل ژنوم یک سلول میزبان مناسب مثلا ً یک باکتری (مانند E coli) ، یک مخمر ویا حتی سلول های پستانداران گذاشته می شود. سپس آن باکتری یا مخمر یا سلول حیوانی شروع به تولید آن آنتی ژن می کند که بعد از خالص سازی به عنوان و اکسن استفاده می شود واکسن استفاده می شود واکسن هپاتیت B حاصل از مهندسی ژنتیک که هم اکنون به صورت


انبوه وتجارتی توسط بعضی کشور ها تولید می شود مثالی از همین مورد است.

مهندسی ژنتیک روشی دیگری نیز برای تهیه واکسن ها ی زنده نو ترکیب پیشنهاد کرده است. معمولا ً دانشمندان از ویروس واکسینا به عنوان یک ناقل زنده واکسن استفاده می کنند. در این روش پلاسمید حاوی ژن مورد نظر به همراه ویروس واکسینا به داخل یک ویروس حیوانی وارد می شود. در این سلول عمل نوترکیبی بین ویروس واکسینا و ژن مورد نظر انجام می شود و ویروس واکسینای دورگه که حامل ژن آ نتی ژن مورد نظر تولید میشود .  واکسن هایی بر ضد هاری،مالاریا، هپاتیت B و بعضی ویروس های دیگربه روش "واکسن زنده واکسینای نوترکیب " در حال تولید شدن است. یک فایده مهم این روش تولید واکسن های چند گانه (پلی والان) خواهد بود. در این روش می توان
تعدای ژن مربوط به آنتی ژن های ایمنی زای چند عامل بیماری زای مختلف را به ژنوم
ویروس واکسینا داخل کرد (نوترکیبی) تا این ویروس مجموعه ای از انتی ژن های مختلف
مربوط به عوامل بیماری زای فوق را تولید کند. این عمل انقلابی در برنامه های
واکسیناسیون به ویژه در کشورهای در حال رشد خواهد بود.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :