کشکول من
نویسنده: خسرو حسینی پژوه - ۱۳٩٢/٧/٧

واکسن های پپتیدی :

با استفاده از روش های
جدید بیوتکنولوژی در آینده نه چندان دور تهیه واکسن های مصنوعی یک واقعیت خواهد
بود. واکسن های پپتیدی یا مصنوعی با ساخت پپتیدی که مشابه با آنتی ژن ایمنی زای یک عامل بیماری است تهیه خواهد شد. به عبارت دیگر توالی های اسید آمینه های این پپتید مصنوعی مشابه توالی و ردیف شاخص های آنتی ژنتیک (پس از ورود یک آنتی ژن به بدن فقط برای قسمت یا قسمت های کوچکی از آن آنتی بادی ساخته می شود که به نام شاخص های آنتی ژنتیک نامیده می شود ) یک آنتی ژن ایمنی زای عامل بیماری  خواهد بود. این پپتید ها را می توان به صورت انبوه وتجارتی تولید کرد. البته اولین شکل در ساخت چنین واکسن هایی تشخیص توالی های اسید آمینه های آنتی ژن های ایمنی زای آن میکروب خاص است.دومین مسئله آن است که این پپتید های مصنوعی برای این که به عنوان واکسن استفاده شوند به یک ماده کمکی یعنی ماده ای که باعث افزایش خاصیت ایمنی زایی شود (ادجوانت)(adjuvant) یا یک مولکولی حامل نیاز دارند. و هر دو این ها به تحقیقات بیشتر نیاز دارد

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :