شیعه نامه

بشنو از نی چون حکایت می کند * شیعه را در خون روایت می کند *
شیعه یعنی بازتاب آسمان * بر سر نی٬ جلوه رنگین کمان *
از لب نی بشنوم صوت تو را * صوت« انی لا اری الموت تو را » *
پرچم زلفت رها در باد شد * وز شمیمش کربلا ایجاد شد *
و آنچه شرح حال خویشان تو بود * تاب گیسوی پریشان توبود *
می روی بر نیزه تا شام خراب * تا لبی تر سازی از تشت شراب *
می سزد نی نکته پردازی کند * در نیستان آتش اندازی کند *
صبر کن! نی از نفس افتاده است * ناله بر دوش جرس افتادهاست *
کاروان بی میر و بی پشت و پناه * در غل و زنجیر می افتد به راه *
می رود منزل به منزل در کویر * تا بگوید سّر بیعت با غدیر *
خواب می دیدم که در بیداری ام * در مسیر کاروانی جاری ام *
کاروانی بی سر و بی سرپرست * غل به گردن٬خشک لب٬تاول به دست *
کاروان از بس که آتش دیده بوداشک در چشمانشان خشکیده بود *
شیعه یعنی امتزاج نار و نورشیعه یعنی رأس خونین در تنور *
شیعه یعنی « سابقون السابقون » *  شیعه یعنی یک تپش عصیان و خون *
شیعه باید آبها را گل کندخط سوم را به خون کامل کند *
خط سوم٬ خط سرخ اولیاست * کربلا بارزترین منظور ماست *
شیعیان! مدیون خون کیستید؟زنده از رقص جنون کیستید؟ *
کیست تا اسلام را یاری کند؟ * حکم حق را در زمین جاری کند؟ *
کیست تا پرچم٬ به دوش خون کشدشیعه را ازخواب خوش بیرون کشد؟ *
شیعه کی از مرگ٬ پروا می کند؟ * پرچم دین را ز سر٬ وا می کند؟*
شیعه کی تسلیم فحشا می شود؟فسق را محو تماشا می شود؟ *
کربلا بر شیعه نا مکشوف نیستحکمتش جز امر بالمعروف نیست *
امر بالمعروف٬ نهی از منکر استشیعه بی امر و بی نهی٬ ابتر است *
شیعیان! فرهنگ عاشورا چه شد؟پرچم خون رنگ عاشورا چه شد؟ *
روز عاشورا کجا بودیم ما؟در کدامین خانه فرسودیم ما؟ *
گفت مولا: « کل ارضِ کربلا » *  شیعه یعنی غربت و رنج و بلا *
شیعه بی درد! زخم بی نمک! *  بس کن این« یا لیتنی کنت معک » *
کربلا غوغاست٬ ساز و برگ کو؟ظهر عاشوراست٬ شور مرگ کو؟ *
ظهر عاشورا« فاین تذهبون » *  «لم تقولون ما لا تفعلون؟» *
شیعه یعنی شرح منظوم طلباز حجاز و کوفه تا شام و حلب *
شیعه یعنی یک بیابان بی کسیغربت صد ساله بی دلواپسی *
شیعه یعنی صد بیابان جستجو *   شیعه یعنی هجرت از من تا به او *
شیعه یعنی تندر آتش فروزشیعه یعنی زاهد شب٬ شیر روز *
شیعه یعنی شیر٬ یعنی شیر مردشیعه یعنی تیغ عریان در نبرد *
شیعه یعنی تیغ٬ تیغ مو شکافشیعه یعنی ذوالفقار بی غلاف *
شیعه پر در رنگ آبی می کندآسمان را آفتابی می کند *
شیعه یعنی عشق بازی با خدایک نیستان تک نوازی با خدا *
شیعه یعنی هفت خطّی در جنونشیعه توفان می کند در «کاف» و «نون»
شیعه یعنی نشئه جام بلا شیعگی یعنی قیام کربلا*
آه از آن ساعت که طفل تشنه لبلب گشود از خنده در اوج طلب *
کربلا گفتم٬ کران را گوش نیستورنه از غم بلبلی خاموش نیست *
بلبلان چه چه ز ماتم می زنندروز و شب از کربلا دم می زنند *
هر نظر بر غنچه ای تر می کنندیادی از غوغای اصغر می کنند *
هر زمانی می روم در باغهامی گدازد دل ز یاد داغ ها *
غنچه می بینم دلم پر می زندبوسه بر قنداق اصغر می زند *
گفت: یا مولا منم قربان توجان من گرددبلا گردان تو *
گفت: بابا٬ بی برادر مانده ای؟بی کس و بی یار و یاور مانده ای؟ *
گر تو تنهائی٬ بگو من کیستم؟ * اصغرم٬ اما نه٬ اصغر نیستم! *
ای پدر حرف مرا در گوش گیرخیز و این قنداقه در آغوش گیر *
خیز و اسماعیل را آماده کنسجده ی شکری بر این سجاده کن *
خیز و با تعجیل٬ میدانم ببربر سر نعش شهیدانم ببر *
تا بپیوندم به خیل لاله هاتا نسوزم بیش از این از ناله ها *
من مگر سبط پیمبر نیستم؟ * از جوانان تو کمتر نیستم *
تشنه ام٬ اما نه بر آب فراتآب می خواهم٬ ولی آب حیات *
آب در دست کمان دشمن استتیر آن نامرد احیای من است *
می سزد فرزند قربانی کنیتیر را دعوت به مهمانی کنی *
عید قربان خون خضابم میکندتیر چون سرب مذابم می کند *
آتش اقیانوس را آواز دادآخرین ققنوس را پرواز داد *
خون اصغر آسمان را سیر کرد *  خواب زینب را چه خوش تعبیر کرد *
ینب آیا سر به محمل می زند؟ * کاروان را زخمه بر دل می زند؟ *
مطرب آیا می زند راه مجاز؟بگوید نکته ها با اهل راز؟ *
آری٬ او تار محبت می زند* سر به دیوار محبت می زند *
گاه می ریزد به دامن ناله رابغض تلخ تاول و تبخاله را *
ای پرستار پرستو های من * مرهم زخم تکاپو های من*
ای زبان صدق و تصدیق و صفا * اولین بیمار چشمت٬ مصطفی *
عصمت زهرا! عزیز مرتضی!* در تو جاری رستخیز مرتضی *
عصر عاشورا٬ علم در دست توست * کرسی و لوح و قلم در دست توست *
زینب ای پیغمبر فریاد و خون * شاهد« انا الیه راجعون» *
غنچه ها را گرچه پرپر کرده ام * کوله بارت را سبکتر کرده ام *
ظهر عاشورا که زیر خنجرم * دست بگشا٬ سایه افشان بر سرم *

/ 0 نظر / 39 بازدید