دولت تزویر و فریب 3- انرژی هسته ایی حق مسلم ما بود

هرسال 20 فروردین را به عنوان نماد مقاومت در برابر باج خواهی و زور گویی نظام جهانی سلطه و با اعلام یک موفقیت جدید در علوم هسته ایی جشن میگرفتیم

اما امسال  ...

امسال به لطف دولت فریب باید به اورانیوم 20 درصدی چشم بدوزیم که اکسید می‌شود  به راکتور آب سنگین اراک که تعطیل می شود یه اراده ای که شکسته می شود به خون شهدایی که لگدمال می شود به عزتی که نابود می شود و جسارت‌های دشمن که هر روز بیشتر از دیروز می‌شود.  در ازای دلارهای ناچیزی از مال خودمان که  با شرط و منت و حقارت شاید که تحویلمان دهند 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید