کلونینگ 11-روش های تولید کلون- ادامه

1ـ ژن رمز
کننده عامل رشد شبه انسولینی ـ2(Insulin – like growth factor – 2): در انسان و
پستانداران دیگری مثل موش و خوک, آلل پدری این ژن بیان می‌شود و آلل به ارث رسیده
از مادر مهر و موم شده است و بنابراین تظاهر نمی‌یابد.
اگر به عللی هر دو آلل بیان شوند، نوعی سرطان، به نام تومور wilm ایجاد می‌شود.

2ـ ژن رمز
کننده ساخت پذیرنده سلولی برای عامل رشد شبیه انسولینی ـ2: بیان این ژن باعث ساخت
“پذیرنده عامل رشد شبه انسولینی- 2“ (IGF2R) در سطح سلول می‌شود. در موش، آلل مادری این ژن تظاهر می‌یابد و
آلل پدری مهر و موم و سرکوب
شده است.

3ـ ژن رمز
کننده‌ای که باعث می‌شود یکی از کروموزوم‌های X در سلول‌های فرد ماده غیرفعال
شود(ژن xist ). به کروزوم X غیرفعال، جسم بار (Barr
body
) گفته می‌شود   
   
   روش معمول
در مهر و موم شدن (imprinting ) یک ژن،
متیله شدن ناحیه پروموتر (پیش برنده) آن ژن است. بخصوص پستانداران در محل پروموتر ژن‌هایشان، دارای توالی‌های 3`CGCG3` هستند که جزایر
CpG نامیده می‌شود. متیله شدن این نواحی که توسط DNA متیل
ترانسفراز
انجام می‌گیرد، از اتصال عوامل رونوشت برداری ژن به
پروموتر جلوگیری می‌کند, بدین ترتیب
آن ژن مهر و موم شده و
تظاهر نمی‌یابد.

دلیل آنکه
چرا پارتنوژنز به طور طبیعی
در پستانداران انجام نمی‌شود, همین مهر و موم
شدن یا imprinting است. اگر تخم دارای دو ژنوم مادری باشد، جنین تشکیل می‌شود, اما پرده‌های جنینی (جفت) و طناب نافی
تشکیل نمی‌شوند و اگر تخم دارای دو ژنوم پدری باشد، پرده‌های جنینی تشکیل می‌شوند اما جنین رشد نمی‌کند, که نتیجه
هر دو عدم تکامل جنین است.

 ژینوژنزنوع خاصی
از پارتنوژنز به نام ژینوژنز (
Gynogenesis ) است.گونه‌هایی که به این طریق تولید مثل می‌کنند (مانند گونهای از سمندر به نام آمبیستوما Ambystoma)، تنها از جنس ماده تشکیل شدهاند و تنها میتوانند
به روش پارتنوژنز تولید مثل کنند.
آنها میتوانند
با نرهای گونه
های وابسته
نزدیک جفتگیری نمایند. البته اسپرم
های
این نرها باعث باروری تخم نمی
شوند
بلکه باعث
تحریک تخمک به شروع تقسیمات
جنینی و
پارتنوژنز میشوند.

/ 0 نظر / 5 بازدید