کلونینگ 14- عوارض حاصل از شبیه سازی

دالی به ظاهر طبیعی و سالم بود، اما مشاهده شده بود که تلومرهای او بطور غیرمعمولی کوتاه بودند. طبق مطالعه دانشمندان، اندازه تلومرهای دالی 80 درصد اندازه تلومرهای یک گوسفند معمولی با همان سن بود. به عبارت دیگر تلومرهای دالی 20 در صد کوتاه تر از معمول بود. این موضوع ممکن است باعث پیری زودهنگام او شده باشد. البته تحقیقات بیشتری نیاز است.

تلومر ها چیستند؟

در دو انتهای کروموزوم های یوکاریوتها (Eukaryotes)‌ قسمت هایی به نام تلومر وجود دارد .یوکاریوت‌ها به موجوداتی گفته می شود که در سلول های آنها هسته مشخص وجود دارد وکروموزوم‌های آنها به صورت خطی است و دو انتها دارد، که شامل آغازیان، قارچ ها، گیاهان و جانوران هستند. در مقابل اینها پروکاریوتها هستند که در سلول‌های آنها هسته مشخص وجود ندارد وکروموزوم آنها به صورت حلقوی است، مانند باکتریها. تلومرها مانند سانترومرها جزء قسمت‌هایی از مولکول DNA هستند که ترجمه نمی‌شوند. تلومرها ساختمان‌های نوکلئوپروتئینی خاصی هستند که نقش مهمی در محافظت و پایداری انتهای کروموزوم‌ها به عهده دارند. تلومرها مانع از چسبیدن دو انتهای یک کروموزوم به یکدیگر و یا به انتهای کروموزوم‌های دیگر می‌شود. تلومرها درجفت شدن کروموزومهای همولوگ (همتا) و همچنین در روند تقاطع کروموزومی (Crossing over ) در مرحله پروفاز تقسیم میوز نقش دارند.   بعلاوه تلومرها داری نقش مهمی در عمل همانند سازی کروموزوم‌ها هستند. تلومر‌های انسان و موش شامل حدود 2000 تکرار از توالی نوکلوتیدی TTAGGG هستند.درحقیقت به نظر می‌رسد که همه مهره داران دارای همین توالی تکرار شده (البته با دفعات تکرار متفاوت) در تلومرهای خود هستند. به این صورت:

 

5'...TTAGGG TTAGGG TTAGGG TTAGGG TTAGGG TTAGGG..3'

3'...AATCCC AATCCC AATCCC AATCCC AATCCC AATCCC..5'

 کوچک شدن مرتب تلومرها با هر بار تقسیم سلول، ممکن است که باعث اعمال محدودیت طول عمر سلول شود.  در حقیقت این موضوع باعث می‌شود که سلول‌های معمولی (و نه سرطانی) در محیط کشت آزمایشگاهی نتوانند بطور نامحدودی تکثیر یابند. سلولی که از یک جنین گرفته شده باشد، در محط کشت حدود 100 بار تقسیم می‌شود. در اواخر این دوره سرعت تقسیم‌ها کاهش می‌یابد و به کمتر از یک تقسیم  در هر دو هفته می‌رسد. اگر مثلاً از یک فرد 70 ساله سلول‌هایی گرفته و کشت داده شود، دفات تقسیم هر سلول به حدود 24 بار محدود خواهد شد.آیا کوچک شدن تلومرها همانند یک ساعت بیولوژیک، طول عمر سلول را تعیین می کند؟ 

اما از طرف دیگر بعضی از سلول‌ها نامیرا هستد و محدودیتی در دفعات تقسیم ندارند، مانند:

- سلول های مولتی پوتنت، مثل سلول‌های پایه‌ای خونساز موجود در مغز استخوان و سلول‌های زایا (سلول‌های مولد سلول‌های جنسی).

- یوکاریوت‌های تک سلولی مانند پارامسی

- بعضی از سلول‌های سرطانی

در حقیقت این سلول‌ها قادر هستند طول تلومر‌های خود را ثابت نگهدارند.آنها این کار را با کمک آنزیمی به نام تلومراز(telomerase ) انجام می‌دهند.

/ 0 نظر / 11 بازدید